Babes

2003 yılınd? bilgi??y?r ?lı? kull?nm?y? b?şl?dığımd? ?r?tik ?it?l?r? b?k?r t?tmin ?lurdum. ? z?m?nl?r d?h? ?tuzlu y?şl?rımın b?şınd?yım. ?turduğumuz d?ir? ?il? ???rtm?nımızdır. giriş k?tt?ki dükk?nımız kir?d?dır. ? z?m?nl?r m?fruş?t üz?rin? ?l?n m?ğ?z?nın ??hibi y?ku? b?y ?lli kü?ürlü y?şl?rd? b?ni h?r gördüğünd? içini ç?k?r dud?kl?rını ı?ırı? b?y?zl?mış ??k?ll?rını ?ıv?zl?rdı. bir gün ?şim iş için ş?hir dışın? çık???ktı. diğ?r iki d?ir? b?ştu. ?şimin k?rd?şl?ri b?şk? ?vl?r? t?şının?? ?n?ht?rl?rı biz? bır?kı? kir?l?m?mızı i?t?dil?r.
Eşim ?n?ht?rl?rı b?n? bır?kı?, görm?k i?t?y?n ?lur?? ?vi gö?t?rir?in d?di.bir h?ft?lığın? ?nk?r? y? gitti. ?rt??i gün kir??ımız y?ku? b?y k??ım? g?ldi. dükk?nın üz?rind?ki d?ir?yi görm?k i?t?diğini ?öyl?di. ?n?ht?rı ?lı? buyrun gö?t?r?yim d?dim. birlikt? ?ş?ğıy? ini? d?ir?y? girdik. ?d?l?rı d?l?şırk?n bur?yı d??? ?l?r?k kull?nm?k i?tiy?rum d?di. b?ny?y? b?k?rk?n b?ny? d? k?z?n d? v?rmış bu iyi d?di. b?nd? d??? y?????k??nız b?ny?y? ihtiy?ç duym?z?ınız d?dim. b?n? l?zım ?lur ill? ki ?m? n??ıl y?kılır bilmiy?rum d?di. b?nd? g?y?t b??it diy?r?k ?ğildim v? k???ğı ?çtım bur?y? ?dun k?y???k?ınız d?rk?n ?ll?ri yozgat escort k?lç?md? hi???ttim. ???l?yl? d?ğrulu? ?iz n? y??ıy?r?unuz d?dim. bunl?r b?ni m?hv?diy?r diy? göğü?l?rimi ?vuçl?dı. b?n durun d?rk?n dud?kl?rım? y??ıştı. ı?ır? ı?ır? ö?m?y? b?şl?dı. b?n dur d?m?y? ç?lıştıkç? ? üz?rimd?kil?ri çık?rm? ç?b??ınd?ydı. ?ll?rimi t?k ?liyl? z??t ?tmiş k?rşılık v?r?miy?rdum.göğü?l?rimi ?çığ? çık?rın?? ?ff bu k??? m?m?l?r? h??t?yım.diy?r?k uçl?rını ?mm?y? dişl?m?y? b?şl?dı ?rtık t?hrik ?lm?y? b?şl?mıştım.
Artık ?ll?rimi bır?kmış d?numu ?ıyırıy?rdu. y?rıy? k?d?r indirdiği d?numu çık?rdı. diz çökü? b???kl?rımı ?yırdı ?mımı y?l?m?y? b?şl?dı. b?n inl?m?y? b?şl?mıştım ?m? ???im b?ş ?vd? y?nkı y??ıy?rdu. d?dik?l?r?? y?l?rk?n ?ğzın? b?ş?ldım. ?m? y?l?m?y? d?v?m ?diy?rdu. ??nr? ?y?ğ? k?lkı? f?rmu?rını ?çtı. ?ikiyl? ?mım? vurm?y? b?şl?dı. ??nr? d? ?ürtm?y? ?ğzı m?m?uçl?rımd?yk?n ?ikini ?mım? y?rl?ştirdi.içim? gir?rk?n ?hh y?vrum girdim ??nund? ?mın? ?rtık h?r gün giri??m bu ?m? k??? götlü k??? m?m?li ?r???um ?l???k?ın. k???nı m?mnun ?ttiğin gibi b?ni d? m?mnun ?d???k?in. diy? ?öyl?nirk?n şl?? şl?? köklüy?rdu. b?ş?l???ğı yozgat escort bayan z?m?n d? b?ni diz üz?rim? çöktürü? m?m?l?rim? b?ynum? ş?kır ş?kır b?ş?ldı. ?ikini dud?kl?rım? ?ürtü? y?l? h?di d?di. ? ?iki y?l?rk?n k?ndimi tuh?f hi???ttim. ??nr? b?ni y?rd?n k?ldırdı. ?ikini y?nid?n ?mımı d?y?dı.k?lç?l?rımı ?vuçl?yı? h?şun? gitti d?ğil mi ??nım d?di. yüzün? b?k?m?dım. gidin lütf?n d?dim. ??md?ki kir?lık ?fişini ?lı? bur?yı tutuy?rum. bir?zd?n ?ş?ğıy? g?l ??r? v?r?yim d?di.
O gittikt?n ??nr? ?vim? çıktım. b?ny? y??tım. t?l?f?num ç?lıy?rdu. ?şim t?l?f?nd? n? v?r n? y?k d?rk?n ???im titr?di. ?n? d?ir? tututldu d?dim. ?nl?tın?? iyi ?lmuş y?ku? ?bi iyidir.d?di. t?l?f?nu k???tı? bilgi??y?rın b?şın? g?çtim. ?-???t?l?rım? b?ktım. g?l?n i?t?kl?rd? t?nım?dığım in??nl?rd? v?rdı.?kl?dim. ??nr? kıy?f?tl?rimi m?kin?y? ?y?rk?n kül?tumun ?lm?dığını f?rk?ttim. ?ş?ğıy? y?ku? b?yin y?nın? indim. ç?lış?nl?rı ?d??ınd? d?dil?r. y?nın? gittim. k?ntr?tı imz?l?mış b?n? v?rdi. ç?y ?öyl?di. b?n ç?m?şırımı ??rdum. ? b?nd? k?l???k. ??ni d?n?uz ?r???um d?di. yıll?rdır ??ni ?ik?bilm? h?y?lini kuruy?rdum. ?m? ??nd? ?z ?r???u d?ğil?in escort yozgat y?ni götünü ??ll?y? ??ll?y? yürürk?n b?lk?nd?n m?m?l?ri ??ll?rk?n h?l? d? bugün ş?kır ş?kır ?ğzım? b?ş?lırk?n ? inl?m?l?rinl? d?ğm? ?r???ul?r? t?ş çık?rtıy?rdun. ??ni y?tı? ?ikm?li k?ldırı? ?ikm?li y?rr?k m?ny?ğı y??m?lı d?di. kız?rmıştım. b?n gidiy?rum d?yi? ?y?ğ? k?lktım. dur d?di. ç?km????ind?n ??r? çık?rdı. m?m?l?rimin ?r??ın? ?ıkıştırdı. ?l bununl? ?r???ul?rın giydiği d?nl?rd?n ?lır?ın k?ndin? d?di. m?m?l?rimi ?vuçl?yı?, ??ni y?nid?n ?ik??im v?r ?m? y?rın? ??klı??m d?di.
Evim? çıktığımd? m?m?l?rimin ?r??ınd?ki ??r?y? b?ktım. işt? ?d?m ?iktiği ?mın ??r??ını v?rmişti. y?ku? tuttuğu ?vi d??? ?l?r?k kull?nırk?n bir ?d??ın? y?t?k k?ymuştu. h?r iş?r?tind? ini? k?ndimi ?iktiriy?rdum. ?şim bir ş?y ?nl?m?mıştı. b?nd?ki ?ikişm? i?t?ğinin ?rtmış ?lm??ınd?n m?mnundu. g??? ?yrı gündüz ?yrı ?ikişirk?n kil? v?rm?y? b?şl?mış b?ş ?l?n z?m?nl?rd? d? m?n d?n ?rk?kl?r? m?m?l?rimi ?mımı götümü gö?t?r?r?k b?ş?ltm?y? b?şl?mıştım. m?nd?n görüştüğüm bir ?d?m kırk y?şl?rınd? b?niml? g?rç?kt?n ?ikişm?k i?t?diğini ?öylüy?r b?k?rız diy?rdum. y?ku? bir ?ydır b?ni ?ikiy?r ?m? ???ıkç? ş?yl?r i?tiy?rdu. götünü d? ?iki??m ?r???u diy? h?r ?ikişm?mizd? götümü ??rm?klıy?rdu. ?şiml? ?ikişirk?n ?ğzım? ?lı? y?l?m?m h?şun? gidiy?rdu. ? d? b?n? ?rk?nd?n ?ikm?k i?tiy?rum d?m?y? b?şl?mıştı. n? v?rdı ki götümd?n ?ikm?k i?t?y???k diy?rdum. ?m? gött?n ?ikişm?nin t?dı b?mb?şk? ?rtık ?lıştım.