Masturbation

M?rh?b? ?rk?d?şl?r. B?n k??lı??l?r diy?rı B?lık??ir’d?n S?ngül. 23 y?şınd?yım v? 2 yıllık ?vliyim… B?şımd?n g?ç?n, ilginç, ilk k?z y?ş?dığım v? ç?k mutlu ?lduğum bir ?l?yı itir?f ?tm?k v? ?izl?rl? ??yl?şm?k i?tiy?rum.H?nüz d?h? iki yıllık ?vli ?lm?mız? v? ?şy?l?rın d? iki yıllık ?lm??ın? r?ğm?n, ?vd?ki Ç?k-Y?t’l?rımızın yüzl?ri ??kimişti. B?n d? bir ?rk?d?şımın t?v?iy??iyl?, bir m?bily? döş?m??i?ini ?r?dım kenef.net okuyucuları. T?l?f?nu ?ç?n ?d?mın ???i ç?k h?ştu. Ayrıca bu sitenin d?v?mlı ziy?r?tçi?i ?lduğumd?n v? ?ür?kli ilginç seks hikayeleri v? itir?fl?r ?kuduğumd?n d?l?yı, ?klım? tuh?f tuh?f ş?yl?r g?lm?y? b?şl?dı v? ç?k h?y??nl?ndım…

Y?rım ???t ??nr? k??ının zili ç?ldı, g?l?n döş?m??iydi. 1.80 b?yund?, 75 kil?d?, k?hv?r?ngi gözlü, y?kışıklı biriydi. Bu işi y???n biri ?l?r?k ç?k y?kışıklı v? h?ştu. ?dının Büny?min ?lduğunu ??nr?d?n öğr?ndim. ? Ç?k-Y?t’l?r? b?k?rk?n, ?nu ?tkil?m?k, bir?z d? ?y?l?m?k için, ???ğ? ç?y k?hv? ankara escort ?uyu k?ydum v? y?nın? gittim. ?nu ilk gördüğüm ?nd?n itib?r?n içimd? fırtın?l?r k??muştu. N? y??ı? ?di?, k?ndimi ?n? ?iktir???ktim.N??k?f?l?rimizi iç?rk?n ?n?, “Evli mi?in?” diy? ??rdum. ? d?, “Bu z?m?nd? n? ?vliliği?” d?m?z mi, ç?k ş?şırdım. “??ki, b?r?b?r ?lduğun biri v?r mı?” d?dim, ?m? bu ?r?d? ???y?? kız?rmıştım. “Birk?ç t?n? v?r…” d?di. Bunl?rı n?d?n ??rduğumu ??rdu. B?n d? ??v?? v?rdim, “E??, ç?k y?kışıklı?ın d? ?nd?n…” d?dim. “S?n d? güz?l v? h?ş bir b?y?n?ın.” diy? iltif?t ?din??, b?n iyi??n? k??tum…

Bir k?hv? d?h? y??m?k için mutf?ğ? gittiğimd? ? d? ?rk?md?n g?lmiş. ?rk?mı döndüğümd? göz göz? g?ldik v? h?m?n dud?kl?rım? y??ıştı. Hiç ???im çıkmıy?rdu. K?ndimi ?n? bır?ktım. Uzun uzun ö?üştük, ç?k t?tlı ö?üşüy?rdu. Ell?ri vü?udumd? g?ziniy?rdu, ?ll?rini ?k?d?r iyi kull?nıy?rdu ki ?nl?t?m?m… Göğü?l?rimd?n, k?lç?l?rımd?, ?mımd?.B?n z?vkt?n, h?y??nd?n iyi??n? çıldırdım ankara escort bayan v? önün? ?ğildim. ?nun ?iki ç?kt?n k?lkmıştı, ?ikini özgürlüğün? k?vuşturdum v? ?ğzım? ?ldım. Siki k???m?n idi v? ç?k t?tlı görünüy?rdu. ?nu kıv?m? g?tirin?? b?ni ?y?ğ? k?ldırdı v? ??ydu b?ni porno hikayeler. Y?t?k ?d??ın? g?çtik. Sırtü?tü y?ttım, bu dud?kl?rımd?n bir b?şl?dı y?l?m?y?, b?ynumu, göğü?l?rimi… V? üçg?nim? g?ldiğind? b?n b?ş?ldım. Hiç umur??m?d?n ?mımd?n ?k?n ?ıvıl?rı y?l?dı yuttu, b?ni h?zır h?l? g?tirdi, çılgın?? ??vişiy?rduk….

?rtık ?mımı ?ikm??i için y?lv?rıy?rdum, ?m? dinl?miy?rdu. B?ni yüz ü?tü y?tırdı v? ?rk?m? g?çti. Niy?tini ?nl?dım v? ç?k k?rktum. K???m? bil? v?rm?miştim gött?n. Bu ü?tüm? çıktı v? ?ikini göt deliğime d?y?dı, ittirm?y? b?şl?dı, ?m? ?l?mıy?rdum. ?m? iyi?? çıldırmıştım, ?rtık ?l?un i?tiy?rdum. “N? ?lur?un kr?m ?ür, ç?km???d? v?r…” d?dim. Kr?mi ?ürdü v? yin? götümü z?rl?m?y? b?şl?dı. Sikinin k?f??ı girdiğind? bir çığlık ?ttım, escort ankara k?mşul?r duyu? g?l???k diy? d? ç?k k?rktum. ? hiç h?r?k?t ?tm?d?n öyl??? duruy?rdu…

Bird?n bir yükl?ndi, kıçım yırtıldı ??ndım. Birk?ç k?z gidi? g?ldikt?n ??nr? ?lıştım, duyduğum ??ı z?vk?  dönüştü. K?ç k?z b?ş?ldım bilmiy?rum. ?rk?md?, götüm? ??ri bir ş?kild? gidi? g?liy?rdu v? ??nund? götümün için? ?ı??k ?ıvıl?rının ?ktığını hi???ttim. ?ynı ?nd? b?n d? b?ş?ldım y?nid?n. ?m? ?nun d?h? durm?y? niy?ti f?l?n y?ktu. ?ğzım? v?rdi, b?n d? y?l?y?r?k ?m?r?k ??ki h?lin? g?tirdim (mobil sex hikayeleri). Bu ??f?r b?n ü?tün? çıktım, içim? ?lm?kt? z?rl?nıy?rdum, ?m? d?ğ?rdi bu z?vk?. S?nr? birk?z d? böyl? b?ş?ldık. B?r?b?r b?ny?y? gittik v? duş ?ldık. ?rd? d? bir k?z d?h? ?ikti b?ni…

?nl?y???ğınız, Ç?k-Y?t’l?rı döş?m?k için g?ldi, b?nim h?r y?rimi d?ğıttı v? döş?di, b?ni mutlulukt?n uçurdu gitti. Bir d?h? d? k?rşıl?şm?dık… ?nun gibi birin? ?z r??tl?nır. Güz?l bir sex yaşadım, ?izinl? d? ??yl?şm?k i?t?dim. H???, Ç?k-Y?t’l?r d?h? y??ılm?dı, ?m? bu y?ş?dığım ?l?y ?klım? g?ldikç?, ?nu h?y?l ?d?r?k, götümü k???m? ?iktiriy?rum ?rtık… Sizl?r? d? t?v?iy? ?d?rim ç?k h?y??nlı v? z?vkli ?luy?r